Skip to main content
account
0 items

Uw Privacy 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 april 2021. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De Wiltfang® respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Op deze pagina leggen we uit welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Wiltfang ®. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Wiltfang® niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. 

Privacyverklaring en disclaimer De Wiltfang/Meuwissen Agro BV 

De Wiltfang /Meuwissen Agro BV (hierna ‘De Wiltfang), gevestigd aan de Burgemeester Padmosweg 161, 3648 BD Wilnis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

De Wiltfang
Burgemeester Padmosweg 161
3648 BD Wilnis
info@dewiltfang.nl 
 +31 (0)346 – 218 111 

Persoonsgegevens die wij verwerken. 

De Wiltfang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Bankrekeningnummer 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dewiltfang.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

De Wiltfang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 • Het afhandelen van uw betaling · Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • Meuwissen Agro BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • Het verzamelen van (product)reviews 
 • Het versturen van onze catalogus. Deze wordt toegestuurd wanneer er een weborder besteld is, of als je deze aangevraagd hebt via het daarvoor geschikte formulier. 

Geautomatiseerde besluitvorming. 

De Wiltfang neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Wiltfang) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 

De Wiltfang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren alle gegevens volgens de bewaarplicht van de belastingdienst. 

Delen van persoonsgegevens met derden. 

De Wiltfang verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Wiltfang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Derde partijen waar De Wiltfang mee samenwerkt 

IB Vision 
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van IB-Vision. IB-Vision verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. IB-Vision heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. IB-Vision is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

MailChimp 
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Buckaroo 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van BUCKAROO. BUCKAROO verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. BUCKAROO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. BUCKAROO behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. BUCKAROO deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van BUCKAROO's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. BUCKAROO bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

WebwinkelKeur 
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

PostNL 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

GLS
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

KING Software
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van KING Software. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. KING Software is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. KING Software gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Bol.com 
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 

De Wiltfang gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Wiltfang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dewiltfang.nl. De Wiltfang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 

De Wiltfang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dewiltfang.nl. 

Disclaimer 

 • Door onze website www.dewiltfang.nl te gebruiken stemt u in met onderstaande disclaimer. 
 • De Wiltfang heeft te allen tijde het recht om informatie, prijzen op de site www.dewiltfang.nl te wijzigen zonder enige aankondiging. 
 • De Wiltfang is niet aansprakelijk voor schade al gevolg van het gebruik van onze website of die met ons zijn verbonden en eventuele andere digitale diensten. 
 • De Wiltfang is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door (in)correcte informatie op de website www.dewiltfang.nl en/of informatie die op sites staan van derden die aan de site www.dewiltfang.nl gelinkt. 
 • Gebruik maken van onze website, digitale diensten en informatie is op eigen risico. 
 • De Wiltfang kan niet garanderen dat de informatie die op de site www.dewiltfang.nl vermeld staan up-to-date, accuraat en foutloos en virus vrij is.
 • De informatie en afbeeldingen die op onze website www.dewiltfang.nl te zien zijn, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van De Wiltfang worden verspreid, gekopieerd of worden gewijzigd op welke manier dan ook.
Opgelet, deze website gebruikt cookies, voor meer info klik hier.

© 2024 De Wiltfang ®  |  Burgemeester Padmosweg 161  |  3648 BD Wilnis  |  T 0346 218 111  |  info@dewiltfang.nl

KvK: Utrecht 30097552  |  BTWnr NL: NL.009181003.B01 | *** ALLEEN WEBSHOP ONLINE ***

inloggen
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud wachtwoord
Nog geen klant? Maak een account aan.
Wachtwoord vergeten? Wachtwoord resetten.